Tel: 0910 699 566

Email:info@365mobil.sk

GDPR

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU TD STORE s.r.o.

Článok I.

ÚVODNÉ INFORMÁCIE

V zmysle novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, prevádzkovateľ e-shopu www.365mobil.sk spoločnosť TD STORE s.r.o. so sídlom Fedákova 28, 841 02 Bratislava, IČO: 52 989 020, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 144446/B (ďalej len „spoločnosť TD STORE s.r.o.) ako správca osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, vrátane práv účastníkov súvisiacich so spracovaním osobných údajov. 

Článok II.

SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE A ÚČEL ICH SPRACÚVANIA

  1. Pri nákupe tovaru prostredníctvom e-shopu na stránke www.365mobil.sk spoločnosť TD STORE s.r.o. spracúva osobné údaje na účely:
   1. plnenia zákonných povinností – právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach),
   2. nákupu a dodania tovaru v súvislosti s uzatvorenou kúpnou zmluvou alebo inou zmluvou a s tým súvisiacou komunikáciou v rozsahu – meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailové adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, sumy, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti TD STORE s.r.o.), v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne a včas vybavili a doručili vašu objednávku,
   3. starostlivosti o zákazníkov (komunikácia so záujemcami o ponúkaný tovar alebo služby v rámci predzmluvných vzťahov a zákazníkmi) v rozsahu meno priezvisko, text e-mailu/správy, dodacia  a fakturačná adresa, telefónne číslo, IP adresa užívateľa webovej stránky, dátum a čas registrácie,
   4. vybavovania reklamácie  v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailové adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti TD STORE s.r.o.), údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácie,
   5. marketingovej činnosti – newsletter v rozsahu e-mailová adresa na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu,
   6. registrácie zákazníckeho účtu v rozsahu titul, meno, priezvisko, fakturačná a doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a história objednávok, vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k vášmu užívateľskému účtu,
   7. zlepšovania našich služieb pomocou histórie vašich objednávok a správaniu na webe dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru, napr. príslušenstvo k zakúpeným produktom. Na určitých miestach teda zobrazujeme také produkty, ktoré sú priamo pre vás a zodpovedajú vašim potrebám a záujmom, osobné údaje zhromažďujeme v rozsahu IP adresa, typ použitého prehliadača, dátum a čas prístupu, webové stránky, z ktorých systém užívateľa pristupuje na našu webovú stránku a webové stránky sprístupnené systémom užívateľa prostredníctvom našej webovej stránky,
   8. zákazníckeho hodnotenia tovaru a služieb – potom, čo u nás nakúpite tovar alebo služby, môžete byť požiadaní o ich ohodnotenie zakúpeného tovaru. Hodnotenie je možné vložiť aj z vlastnej iniciatívy,
   9. uplatnenia práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci – vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov (spoločnosť TD STORE s.r.o. spracúva osobné údaje na účely uplatňovania svojich nárokov údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou TD STORE s.r.o., údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti TD STORE s.r.o., údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti TD STORE s.r.o.),
   10. za účelom analýzy webu k jeho optimalizácii, remarketing, rozpoznanie podvodných klikov a internetových robotov, skrátenie dlhých URL (adries), ochrana webových formulárov, hlásenie a odstraňovanie chýb v rozsahu dátum a čas prístupu, URL (adresu) odkazujúcej webovej stránky, zobrazený súbor, množstvo odoslaných dát, typ prehliadača a jeho verzia, operačný systém, IP adresa, príp. správa o chybách,
   11. hodnotenia prevádzkovateľovi portálu www.heureka.sk (Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, PRAHA 8 – KARLÍN, Česká republika, IČO: 02387727) za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom a hodnotenia zakúpeného tovaru v rámci programu „Overené zákazníkmi“, do ktorého je internetový obchod www.365mobil.sk zapojený, a to v rozsahu e-mailová adresa. Prevádzkovateľ portálu heureka.sk je voči spoločnosti TD STORE s.r.o. v postavení sprostredkovateľa osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries sa týka všetkých zákazníkov, okrem tých zákazníkov, ktorí dodatočne vyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných a marketingových informácií v súlade s § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Uvedené je vykonávané po každom nákupe v našom e-shope www.365mobil.sk. Prevádzkovateľ portálu www.heureka.sk je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu použiť výlučne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti v zmysle podmienok programu „Overené zákazníkmi“ dostupných na adrese https://www.heurekashopping.sk/pre-obchodnych-partnerov/podmienky-pouzivania. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk odovzdané e-mailové adresy uchováva po dobu, po ktorú bude naša spoločnosť TD STORE s.r.o. zaradená do programu Overené zákazníkmi, nie však dlhšie ako do doby, kedy zákazník voči nám vyjadrí svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk, k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.
  1. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu www.365mobil.sk, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR nakoľko je to nevyhnutné z dôvodu plnenia zmluvy o kúpe tovaru, príp. dohody o zabezpečení poistenia a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR na účely plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, t. j. spoločnosti TD STORE s.r.o.
  2. Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

Článok III.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame počas celej doby trvania kúpnej alebo inej zmluvy s Vami uzatvorenej a následne počas zákonom stanovenej premlčacej doby pre uplatnenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej alebo inej zmluvy s Vami uzatvorenej, ako aj počas zákonnej archivačnej doby a doby stanovenej právnymi predpismi pre plnenie ďalších zákonných povinností prípadne počas doby trvania dôvodu ich získania.

Ak Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, predmetné údaje sú u nás uchovávané najdlhšie po dobu, na ktorú ste nám súhlas udelili, spravidla počas doby 5 rokov odo dňa udelenia Vášho súhlasu alebo do odvolania predmetného súhlasu, ak ho odvoláte pred uplynutím tejto doby.

Článok IV.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Príjemcami poskytnutých osobných údajov sú:
   1. kuriérske alebo prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodanie objednaného tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
   2. servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia,
   3. orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti TD STORE s.r.o.

  1. Odovzdávanie Vašich osobných údajov tretím subjektom:
   1. Doručenie tovaru: vami zvolený dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu oi. neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.
   2. Doručenie tovaru, ktorý pre nás uskladňuje zmluvný partner: ak si od nás objednávate tovar, ktorý sa nachádza v sklade nášho zmluvného partnera, musíme na dokončenie objednávky odovzdať vaše osobné údaje tomuto zmluvnému partnerovi, ktorý objednávku vybaví. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Tento zmluvný partner potom uvedené osobné údaje musí odovzdať dopravcovi, ktorý bude tovar doručovať, pretože inak by vám dopravca nebol schopný tovar doručiť. Ako zmluvný partner, ktorý pre nás skladuje tovar, tak i dopravca, sú vo vzťahu k osobným údajom, ktoré im odovzdávame, povinní tieto osobné údaje použiť len na účely skladovania / doručenia tovaru a potom ich bezodkladne zmazať.
   3. Platobné karty: naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána GoPay a príslušná banková inštitúcia.
   4. Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi), rovnako aj v prípade, ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR) uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje.
  2. Ak nám poskytnete osobné údaje tretích osôb, je Vašou povinnosťou informovať o poskytnutí osobných údajov dotyčnú osobu a zabezpečiť oboznámenie a súhlas s podmienkami ochrany osobných údajov spoločnosti TD STORE s.r.o.

Článok V.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči spoločnosti TD STORE s.r.o.:

 

 • PRÁVO NA INFORMÁCIE

 

Môžete si od prevádzkovateľa vyžiadať potvrdenie, že osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracovávame. Pokiaľ takéto spracovanie je k dispozícii, môžete od prevádzkovateľa požadovať správu o týchto informáciách:

    1. účely, na ktoré sú osobné údaje spracúvané,
    2. kategórie dotknutých osobných údajov,
    3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté,
    4. predpokladaná doba uchovávania vašich osobných údajov alebo ak nie je možná konkrétna informácia, kritériá pre určenie doby uloženia,
    5. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
    6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
    7. ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj.

 

 • PRÁVO NA OPRAVU

 

    1. Máte voči prevádzkovateľovi právo na opravu a / alebo doplnenie, ak spracúvané osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú nesprávne alebo neúplné. Prevádzkovateľ musí vykonať opravu bezodkladne.

 

 • PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA

 

   1. Môžete požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
    1. ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
    2. spracúvanie je protizákonné a ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
    3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje pre účely spracúvania, ale vy ako dotknutá osoba ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
    4. ak ste ako dotknutá osoba namietali voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa vyššie uvedeného, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Pokiaľ bolo obmedzenie spracúvania obmedzené v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, budete prevádzkovateľom informovaní pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 

 • PRÁVO NA VYMAZANIE

 

Môžete od prevádzkovateľa požadovať vymazanie osobných údajov bez zbytočného odkladu, ktoré sa vás týkajú a prevádzkovateľ je povinný tieto údaje bezodkladne vymazať, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

   1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.
   2. ako dotknutá osoba odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
   3. ako dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo ako dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR,
   4. vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
   5. Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.
   6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.


Právo na výmaz sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) GDPR, ako aj článkom 9 ods. 3 GDPR, na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 • PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV

 

Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil.

 

 • PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU

 

   1. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
   2. Ak sú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvané pre účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať na spracúvanie svojich osobných údajov za účelom takejto reklamy, to platí aj pre profilovanie v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak vznesiete námietky proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, vaše osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

 

 • PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Máte právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do odvolania.
 • PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ ORGÁNU DOZORU

 

Máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti TD STORE s.r.o.:

 1. písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti TD STORE s.r.o.,
 2. elektronicky zaslaním e-mailu na adresu spoločnosti TD STORE s.r.o.

Článok VI.

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. Nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. 

Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Článok VII.

COOKIES

  1. Cookies sú malé textové súbory, ktoré prehliadač trvale ukladá do počítača a ktoré slúžia k tomu, aby bola prezentácia na internete celkovo užívateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies Váš počítač nijako nepoškodia a neobsahujú žiadne vírusy.
  2. Naša webová stránka tiež používa cookies. Cookies ukladajú najmä Vami zvolené nastavenie, ako napríklad práve aktívny zákaznícky účet alebo nákupný košík. Ďalej cookies využívame na štatistické účely.
  3. Inštalácii cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru svojho prehliadača. Upozorňujeme Vás však na to, že ak deaktivujete inštaláciu cookies, nebudete prípadne môcť využívať všetky funkcie našich webových stránok.
  4. Pomocou cookies sa dá pre väčšie pohodlie používateľov lepšie vystavať internetová stránka a opätovne rozpoznať používateľa – nie ako konkrétnu osobu, ale ako niekoho, kto má vo svojom prehliadači cookies uložené. Napriek tomu cookies nie sú pre počítač nebezpečné, pretože nemôžu prenášať vírusy ani načítať dáta z pevného disku.
  5. Používame aj cookies tretích strán, a to napr. na analýzu návštevnosti alebo na presnejšie cielenie reklamy a pod. Tieto cookies sú riadené tretími stranami a naša spoločnosť nemá prístup k čítaniu alebo zápisu týchto dát.
  6. Väčšina internetových prehliadačov ukladanie cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Navštívením webovej stránky www.365mobil.sk tak automaticky súhlasíte s ukladaním súborov cookies, ibaže ich ukladanie v nastavení Vášho internetového prehliadača obmedzíte alebo zablokujete.
  7. Pri návšteve našich webových stránok zhromažďujeme pomocou cookies nasledovné údaje:
   1. Dátum a čas zobrazenia
   2. Názov zobrazenej stránky
   3. Session-ID
   4. Adresa URL (východzia adresa URL, z ktorej ste prišli na webovú stránku www.365mobil.sk)
   5. Prenesené množstvo dát
   6. Použitý prehliadač a jeho verzia

Ďalej využívame cookies pre marketingové a propagačné účely, aby sme na báze analýzy správania používateľov pri surfovaní boli schopní vyvodiť závery o ich záujmoch a potrebách a mohli segmentovať používateľa s rovnakými alebo podobnými záujmami a potrebami (cieľové skupiny). V nadväznosti na to sa dá reklamu cielene použiť pre užívateľov priradené ku konkrétnej cieľovej skupine (targeting). Väčšinou sa to uskutočňuje prostredníctvom špeciálnych poskytovateľov služieb. Tieto cookies sa navyše používajú na riadenie početnosti zobrazenia reklám (najmä k ich obmedzeniu) a meranie vplyvu, obzvlášť efektívnosti, kampaní. Cez reklamné siete môže tiež nastať používanie cookies tretích strán, ktoré sa používajú v súvislosti s ich službami. Tieto súbory cookies zisťujú, či používateľ navštívil webovú stránku a odovzdávajú informácie tretej strane, kde môžu byť prepojené s funkciami poskytovanými inými organizáciami. Okrem toho špeciálne cookies umožňujú aktivovanie reklamy užívateľom sociálnych sietí.