Tel: 0910 699 566

Email:info@365mobil.sk

OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENSKY SPOLOČNOSTI TD STORE s.r.o.

Obchodné meno: TD STORE s.r.o.
Sídlo: Fedákova 28, 841 02 Bratislava
IČO: 52 989 020
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č. 144446/B
DIČ: 2121233301
Email: info@365mobil.sk
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2901803096/8330
IBAN: SK33 8330 0000 0029 0180 3096
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O.BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Článok I.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou TD STORE s.r.o. so sídlom Fedákova 28, 841 02 Bratislava, IČO: 52 989 020, ako predávajúcim, (ďalej len „predávajúci“, „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť TD STORE s.r.o.“) a kupujúcim (ďalej „kupujúci“ alebo „zákazník“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na stránke www.365mobil.sk.
  1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.365mobil.sk ponúka zoznam tovarov zákazníkovi a umožňuje mu tovar objednávať prostredníctvom internetovej stránky. Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v internetovom obchode www.365mobil.sk. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky formou internetového obchodu zákazník potvrdzuje, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu www.365mobil.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
  2. Kupujúcim môže byť:
   1. spotrebiteľ, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, kedy sa na právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach alebo v kúpnej zmluve vzťahujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov alebo 
   2. podnikateľ, ktorým je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá koná na základe živnostenského alebo iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo osoba, ktorá koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, a tak ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov. Na právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho neupravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  3. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.
  4. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
  5. Informácie o tovare uvedené na stránke www.365mobil.sk sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených na stránke elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia. Kupujúcemu však pred uzavretím kúpnej zmluvy s predávajúcim budú uvedené hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

Článok II.

KÚPNA CENA, DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

  1. Kúpna cena uvedená na stránke www.365mobil.sk je uvedená v EUR vrátane DPH, je aktuálna a platná.
  2. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu www.365mobil.sk.
  3. Po potvrdení objednávky a vystavení faktúry bude tovar odoslaný zákazníkovi. Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad – faktúru, prípadne i dodací list a záručný list ak je dodávaný spolu s tovarom.
  4. Ak sa nedohodlo inak, prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje tovar dodať do 30 dní odo dňa emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi. Ak prevádzkovateľ nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
  5. Pri dodaní tovaru je zákazník oprávnený otvoriť doručenú zásielku pred kuriérom a zistiť, či je jej obsah kompletný a nejaví známky poškodenia. V prípade, že zásielku doručuje kuriérska spoločnosť je nutné vizuálne skontrolovať zásielku, ak sa zistí nekompletnosť alebo poškodenie, spíše sa o tom zápisnica s kuriérom. Zákazník je povinný ihneď po prevzatí zásielky tovar doma úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať prevádzkovateľa internetového obchodu ktorý s ním dohodne ďalší postup. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Pokiaľ je doručená zásielka viditeľne poškodená, nepodpisujete doručovateľovi dodací list, kým za jeho prítomnosti neskontrolujete tovar pod obalom. V prípade poškodenia tovaru zdokumentujte poškodenie (najlepšie fotografiou), spíšte reklamáciu s doručovateľom a bezodkladne o tejto skutočnosti informujte prevádzkovateľa.
  6. Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť dobierkou riadne dodávaný tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, vzniká prevádzkovateľovi internetového obchodu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o doručenie tovaru, určené podľa platného cenníka pošty alebo kuriérskej spoločnosti, ktorá zásielku doručuje za pokus o neúspešné doručenie tovaru.
  7. Miestom plnenia zmluvy (dodania tovaru) sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v informáciách o zákazníkovi pri objednávaní tovaru. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba, pošta), ak nebude vyslovene dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
  8. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci.
  9. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu na dohodnutom mieste.
  10. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 2.4 týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú výšku kúpnej ceny v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
  11. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru.
  12. MOŽNOSTI PLATBY:
   1. DOBIERKA – pri platbe na dobierku uhradí kúpnu cenu za tovar a dodanie zákazník v plnej výške kuriérovi pri prevzatí zásielky,
   2. PREVOD NA ÚČET – v prípade platby prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 pracovných dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet prevádzkovateľa internetového obchodu. Ak nebude platba prevádzkovateľovi internetového obchodu pripísaná na účet do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať,
   3. GoPay – pre urýchlenie vybavenia objednávky je možná platba vopred, a to prostredníctvom bezpečnej platobnej brány GoPay.
  13. V prípade ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito obchodnými podmienkami.
  14. V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení, vyrovnajú si tieto záväzky do 14 dní odo dňa vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. odo dňa platného odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Článok III.

KÚPNA ZMLUVA A OBJEDNÁVKA 

  1. Zákazník začne realizovať svoj nákup v internetovom obchode www.365mobil.sk vložením tovaru do košíka, kde následne zvolí spôsob doručenia kuriérom alebo poštou. V ďalšom kroku objednávky zákazník vyplní fakturačné údaje a spôsob platby. Objednávky môžu byť realizované bez predchádzajúcej registrácie zákazníka v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu.
  2. Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email, ktorý potvrdí vytvorenie objednávky. V prípade zistenia vyššej ceny za tovar, ako bola uvedená v katalógu elektronického obchodu, má prevádzkovateľ internetového obchodu povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. Udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany prevádzkovateľa internetového obchodu sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý v zmysle platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky.
  3. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
  4. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim.
  5. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) a ďalšie náležitosti, ktoré stanovujú platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky.
  6. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Článok IV.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predávajúceho a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 14 dní na jeho výšku ceny zaplatenú za tovar.
  2. Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky zo strany kupujúceho kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu; bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy; odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
  3. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho na dodaný tovar; predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní od storna objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. 
  4. Kupujúci je povinný prevziať objednaný alebo zakúpený tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré meno predávajúceho, potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo kupujúcim poverenej osoby.

ČLÁNOK V.

VLASTNÍCTVO A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

 

  1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.  Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
  2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

Článok VI.

VIAZANOSŤ PONUKOU A STORNO OBJEDNÁVKY

 

  1. Prevádzkovateľ internetového obchodu je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom „Potvrdenie objednávky“ až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.
  2. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému spoločnosti TD STORE s.r.o., je prevádzkovateľ oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. Spoločnosť TD STORE s.r.o. v takomto prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Môže ísť o situáciu kedy cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna, pri cene tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic, zľava na tovar presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom.
  3. V prípade, že objednávka nebola potvrdená – minimálne však v lehote do 24 hodín od jej prijatia, má zákazník právo ju stornovať prostredníctvom e-mailu. V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok.
  4. Ak zákazník stornuje objednávku, resp. odstúpi od zmluvy z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty prevádzkovateľom internetového obchodu, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená výška kúpnej ceny mu bude vrátená v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (stornovania objednávky) bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.
  5. Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@365mobil.sk.
  6. Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.
  7. Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať so zákazníkom – telefonicky, mailom (do 14 prac. dní od prijatia elektronickej objednávky od zákazníka, alebo od jej potvrdenia).
  8. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom.
  9. V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (stornovania objednávky), bezhotovostným prevodom na ním určený účet.
  10. Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale.
  11. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil.

Článok VII.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

  1. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
   1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
   2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
   3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
  2. Vrátený tovar zasielajte kompletný a nepoškodený bez zjavných známok neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar vráťte so všetkým príslušenstvom. Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky odoslané na dobierku nepreberáme. Tovar zasielajte prosím späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený vrátane príslušenstva (originálny doklad o kúpe, záručný list, návod na použitie atď.) na adresu spoločnosti TD STORE s.r.o, Fedákova 28, 841 02 Bratislava. Tovar musí byť zaslaný alebo odovzdaný s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a obalom. 
  3. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
  4. V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
   1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
   2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
   3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
   4. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;
   5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
   6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
   7. poskytovanie elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči, (najmä zaslaním e-mailu alebo SMS správy na e-mailový alebo telefonický kontakt uvedený v objednávke), ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník pred začatím poskytovania elektronického obsahu vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
    Za elektronický obsah sa na účely týchto VOP považujú dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, najmä počítačové programy, aplikácie, hry, hudba, videá alebo texty.  Pri poskytovaní elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči (napr. vo forme zaslania aktivačného kľúča, prihlasovacieho kódu a pod.) zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že od okamihu poskytnutia elektronického obsahu na e-mail alebo formou SMS správy na e-mailový alebo telefonický kontakt uvedený v objednávke stráca nárok na odstúpenie od zmluvy a súhlasí s poskytnutím tohto obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
  5. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy vráti prevádzkovateľ internetového obchodu zákazníkovi zaplatenú kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na ním určený účet. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, resp. v stave, z ktorého je zrejmé nedodržanie primeranej starostlivosti zo strany zákazníka, prípadne nadmerné neprimerané opotrebovanie tovaru zo strany zákazníka, zákazník je povinný uhradiť prevádzkovateľovi internetového obchodu náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.
  6. Zákazník berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi TD STORE s.r.o. a zákazníkom uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde zo strany zákazníka k využitiu práva odstúpiť od zmluvy na dodávku tovaru, darovacia zmluva stráca účinnosť a zákazník je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. Za darček je považovaný aj tovar dodaný v symbolickej hodnote, ak je jeho dodanie zákazníkovi prezentované ako darček k tovaru, ktorý zákazník vracia do 14 dní bez udania dôvodu. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť spolu s  vráteným tovarom, budú tieto  darčeky v ich trhovej hodnote chápané ako bezdôvodné obohatenie zákazníka. Tento bod sa neaplikuje v prípade darčeka, ktorý má formu elektronický obsah.
  7. Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 dní odo dňa doručenia tovaru písomne, mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky spoločnosti TD STORE s.r.o. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno.
  8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak sa kupujúci nedohodol s predávajúcim na inom spôsobe úhrady.
  9. Formulár na odstúpenie od zmluvy – https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované. 
  10. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
  11. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
  12. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení tovaru späť na adresu spoločnosti TD STORE s.r.o. alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
  13. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.
  14. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane originálneho dokladu o kúpe, záručného listu, návodu na použitie a pod. a podľa možnosti v originálnom obale.
  15. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. 
  16. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
  17. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
  18. Ak ste si zakúpili tovar ako firma s platným IČO, právo na odstúpenie od zmluvy vám nevzniká – nákup na IČO sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

 

Článok VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.365mobil.sk.
  2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
  3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérskej službe za účelom jeho prepravy predávajúcemu.
  4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, prostredníctvom listových zásielok alebo telefonicky.
  5. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

 

Článok IX.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

  1. Formulár pre uplatnenie reklamácie – https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf 
  2. Spoločnosť TD STORE s.r.o. týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov informuje spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“), vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
  3. Tento reklamačný poriadok sa riadi v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  4. Spoločnosť TD STORE s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (najmä chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli a pod.), zásahom do výrobku inou, ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím. Spoločnosť TD STORE s.r.o. rovnako nezodpovedá za vady elektronického obsahu; v takom prípade za vady elektronického obsahu zodpovedá výrobca/poskytovateľ užívacích práv k elektronickému obsahu. 
  5. Uzavretím kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu predávajúceho, sa stáva tento reklamačný poriadok súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi zákazníkom a predávajúcim. V prípade rozporu medzi obchodnými podmienkami spoločnosti TD STORE s.r.o. a týmto reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť reklamačný poriadok.
  6. Spoločnosť TD STORE s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).
  7. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, spoločnosť TD STORE s.r.o. však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§ 619 ods. 1 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).
  8. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) spoločnosť TD STORE s.r.o. nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. V tomto prípade je záručná doba 12 mesiacov (§ 619 ods. 1 a § 620 ods. 2 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).
  9. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže spoločnosť TD STORE s.r.o. poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v tomto záručnom liste (§ 620 ods. 5 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).
  10. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ, než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (§ 621 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).
  11. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).
  12. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).
  13. Ak spoločnosť TD STORE s.r.o. pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar prijme. Dar však nie je predaným tovarom, preto spoločnosť TD STORE s.r.o. nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však spoločnosť TD STORE s.r.o. o prípadných vadách daru vie, je povinná na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť (§ 629 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). Ak má dar vady, na ktoré spoločnosť TD STORE s.r.o. zákazníka neupozornila, je zákazník oprávnený ho vrátiť (§ 629 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť spoločnosti TD STORE s.r.o. všetko, čo podľa zmluvy dostal a tiež čo dostal z darovacej zmluvy ako závislej zmluvy od kúpnej zmluvy, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 48 ods. 2 a § 52a ods. 2 druhá veta zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov), s výnimkou daru zachyteného na inom, ako hmotnom nosiči (elektronický obsah).
  14. Predávajúci výslovne vyhlasuje, že nezodpovedá za stratu programov a dát pri oprave či výmene tovaru, v ktorom sa tieto programy alebo dáta nachádzajú.
  15. Kupujúci si uplatňuje právo na opravu výhradne v spoločnosti TD STORE s.r.o. (§ 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa).
  16. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje v spoločnosti TD STORE s.r.o.
  17. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. aj stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa).
  18. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. Ak zákazník uplatnil reklamáciu prostriedkami diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu e-mailom, ak mu je tento známy. V prípade, že sa zákazník informuje na spôsob vybavenia reklamácie:
   1. pred uplynutím 30 dňovej lehoty, je predávajúci oprávnený informovať zákazníka o spôsobe vybavenia reklamácie; po uplynutí 30 dňovej lehoty, je predávajúci povinný informovať zákazníka o spôsobe vybavenia reklamácie aj dôvode, prečo nebola reklamácia vybavená včas; v prípade, ak tovar bol odoslaný autorizovanému servisu, informuje sa na dôvod zdržania vybavenia reklamácie v tomto servise; ak s tým zákazník súhlasí, môže komunikovať s autorizovaným servisom napriamo.
    V súlade s prozákazníckym prístupom TD STORE s.r.o. vždy poskytne zákazníkovi potrebnú súčinnosť k tomu, aby jeho reklamácia bola vybavená k spokojnosti zákazníka riadne a včas.
  19. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie alebo list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Ako doplnkové oznámenie k písomnému dokladu môže predávajúci zaslať zákazníkovi SMS správu obsahujúcu informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní, prípadne e-mailom, ak ho má k dispozícii.
  20. Pokiaľ kupujúcemu vznikne povinnosť prevziať reklamovaný tovar bez ohľadu na spôsob vybavenia reklamácie od predávajúceho alebo ho predávajúci v súlade s ustanoveniami reklamačného poriadku alebo platných právnych predpisov na prevzatie vyzve, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní tovar od predávajúceho na príslušnom predajnom mieste alebo na inom mieste prevziať alebo zákazník je povinný dať písomný súhlas na ekologickú likvidáciu reklamovaného tovaru. Týmto súhlasom sa zákazník zbavuje povinnosti prevzatia reklamovaného tovaru, a to na náklady predávajúceho.
  21. Pokiaľ kupujúci neprevezme tovar ani do 30 dní odo dňa, v ktorý mu povinnosť prevziať tovar vznikla alebo nedá písomný súhlas na ekologickú likvidáciu odo dňa doručenia výzvy na prevzatie tovaru, považuje sa neprevzatý tovar za vec, ktorá je predmetom zmluvy o uložení veci v zmysle § 516 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a vzťahy predávajúceho a kupujúceho týkajúce sa predmetného tovaru sa spravujú uvedenými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov, kde predávajúci vystupuje v pozícii opatrovateľa a zákazník v pozícii uložiteľa.
  22. V prípade, že kupujúci neprevezme tovar v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode, je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať za uloženie tovaru paušálnu náhradu za vynaložené náklady vo výške 0,50,- EUR za každý, aj začatý deň uloženia.
  23. Pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady v spoločnosti TD STORE s.r.o. je zákazník povinný:
   1. predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený v spoločnosti TD STORE s.r.o.,
   2. zabezpečiť, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),
   3. predložiť originál záručného listu v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom,
   4. odovzdať spoločnosti TD STORE s.r.o. tovar v prípade uplatnenia reklamácie na príslušenstvo k predanému tovaru,
   5. poskytnúť súčinnosť pri vyplnení reklamačného protokolu povereným pracovníkom spoločnosti TD STORE s.r.o. a podpisom vyjadriť súhlas s jeho obsahom.
  24. Spôsob vybavenia reklamácie:
   1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, a to buď osobne, alebo prostredníctvom poverenej osoby (§ 622 ods. 1 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).
   2. aupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).
   3. predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).
   4. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí a tovaru) (§ 623 ods. 1 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).
   5. kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
   6. kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať (§ 623 ods. 1 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
   7. ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).
   8. ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku (§ 623 ods. 2 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).
   9. ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť a zároveň sa mu tieto nároky nekumulujú, ale majú alternatívny charakter.

 

Článok X.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 

  1. V prípade ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci alebo určená osoba oprávnená posudzovať vady na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov. 
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov sa vzťahuje na alternatívne riešenie sporov medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou subjektom alternatívneho riešenia sporov.